WARUNKI UCZESTNICTWA W WYCIECZKACH SZKOLNYCH MARGO TRAVEL

I ZASADY OGÓLNE

1.1 Niniejsze Warunki Uczestnictwa w wycieczkach szkolnych stanowią ogólne warunki umowne Biura Podróży MargoTravel Małgorzata Kamińska, ul. Nacławska 7/1, 64-000 Kościan.

II ZAWARCIE UMOWY

2.1 Zawarcie umowy następuje każdorazowo poprzez podpisanie przez obie strony „Umowy o świadczenie imprez/usług turystycznych”, po uprzednim zapoznaniu się Klienta z ofertą. Organizator / Przedstawiciele Organizatora przed zawarciem umowy w związku z jej zawarciem zobowiązują się do udzielenia klientom w zakresie określonym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami informacji o przepisach paszportowych,wizowych oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie.

2.2 Strony mogą ustalić w umowie pisemnej swoje prawa i obowiązki odmiennie niż przewidują to niniejsze ogólneWarunki Uczestnictwa z tym zastrzeżeniem, że w sprawach nienormowanych w umowie kolejno zastosowanie będą miały niniejsze „Warunki”, przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy o usługach turystycznych nie stanowiąinaczej.

III WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Cena podana w ofercie jest ceną brutto tzn. zawiera w sobie odpowiednie podatki.
3.2 Przy zawarciu umowy Klient zobowiązuje się do wpłaty na rzecz Organizatora zaliczki w wysokości 20 % kwoty imprezy, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy na konto Biura Podróży MargoTravel Małgorzata Kamińska – Bank Polska Kasa Opieki S.A. 40124065241111001050285199.
3.3 Pozostałą należność za imprezę określoną umową winna być wpłacona na konto firmowe MargoTravel w terminie 10 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy.
3.4 Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z Klientem, którego wpłaty nie zostaną przekazane wustalonych w punktach 3.2 i 3.3 terminach na dobro Organizatora
3.5 Wszelkie roszczenia Klienta, który spełnił świadczenia pieniężne związane z rozwiązaniem umowy w oparciu o punkt3.4 Warunków winny być kierowane do Organizatora Turystyki.

IV ZMIANY W WYKONYWANIU USŁUG TURYSTYCZNYCH I CEN.

4.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu cen np.: paliw, taryfprzewozowych, czy skokowej dewaluacji złotego, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy.
4.2. Wzrost ceny upoważnia Uczestnika do rezygnacji z imprezy pod warunkiem pisemnego powiadomienia Organizatora nie później niż 3 dni od dnia otrzymania informacji o uzasadnionym wzroście ceny (w takiej sytuacji wpłacone należności zostaną zwrócone Klientowi).

V PRAWA UCZESTNIKA

5.1 Klient ma prawo do świadczeń gwarantowanych ofertą Organizatora, stanowiącą integralną część zawartej z Klientem umowy. Oferta określać będzie każdorazowo: cenę imprezy, miejsce pobytu lub trasę imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania, termin wpłaty zaliczki.

5.2 Klient uprawniony jest w czasie trwania imprezy do korzystania z fachowej pomocy i opieki pilotów oraz rezydentówOrganizatora (zwanych dalej Pracownikami Organizatora).
5.3 Klient uprawniony jest do zgłaszania Pracownikom Organizatora wszelkich uwag i sugestii dotyczących realizacjiimprezy, z tym zastrzeżeniem, iż Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność za spowodowane takimi działaniami modyfikacje programów imprez, a tym samym niezgodność z ofertą.

5.4 Klient objęty zostanie szczególną opieką we wszystkich przypadkach zdarzeń nagłych i niezawinionych przezOrganizatora (np.: związanych z awarią autobusu, przedłużeniem odpraw celnych, postojami na granicach).

VI OBOWIĄZKI

6.1 Od chwili rozpoczęcia imprezy Klient obowiązany jest stosować się do wskazań Pracowników Organizatora dotyczących realizacji programu imprezy.
6.2 Klient zobowiązuje się podporządkować w trakcie imprezy wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym Pracowników Organizatora umożliwiającym realizację oferty.

6.3 Klient zobowiązany jest do posiadania stosownie do instrukcji Organizatora dokumentów podróżnych (paszport) oraz gdy wymagają tego przepisy wiz turystycznych.

6.4 Klient zobowiązany jest do przestrzegania w zakresie przedstawionym przez Organizatora przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych.
6.5 Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz związanych z bezpieczeństwem przepisów pożarowych w miejscu zakwaterowania oraz przejazdu.

VII REKLAMACJE

7.1 W przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy przez Organizatora, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji złożonej na piśmie w terminie do 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Wszystkie reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia do Organizatora.
7.2 Reklamacja Klienta w formie pisemnej winna zawierać wskazanie faktycznych przyczyn oraz propozycję sposobunaprawienia szkody.

VIII UBEZPIECZENIA

8.1. Biuro Podróży MargoTravel zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych posiada Gwarancje Ubezpieczeniową dla Organizatora Turystyki i Pośrednika Turystycznego wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i ReasekuracjiS.A. z siedzibą w Warszawie ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa – Gwarancja Nr 03.732.417.
8.2. Uczestnicy imprez zagranicznych - autokarowych są ubezpieczeni od kosztów leczenia (KL) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas dojazdu i pobytu. Klient zobowiązuje się do dostarczenia / przesłania organizatorowi listy uczestników zawierającej: imię i nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia wszystkich uczestników imprezy turystycznej, nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem imprezy.

IX WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1 Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Klienta rezygnującego z imprezy w czasie jej trwania, z przyczyn leżących po stronie Klienta, niezawinionych przez Organizatora.
9.2 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od Organizatora niezależnych i niezawinionych, w szczególności: w każdym przypadku siły wyższej, zagrożenia życia lub zdrowia. Niemożność spełnienia świadczenia zobowiązuje Organizatora do przedstawienia oferty zastępczej na zasadach pierwszeństwa lub alternatywnie zwrotuokreślonej umową należności bez potrąceń określonych w rozdziale X punktem 10.2 Warunków Uczestnictwa.

9.3 Organizator zobowiązuje się powiadomić Klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powoduniewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usługi uzależniona jest od liczby uczestników, nie później jednak niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
9.4 Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy turystycznej, której realizacja uzależniona jest od liczbyzgłoszeń, w przypadku gdy liczba uczestników nie osiągnie zakładanego przez biuro minimum, jednak nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem.

X REZYGNACJA Z IMPREZY

10.1 Rezygnacja przez Klienta z zakupionej u Organizatora lub Przedstawiciela Organizatora imprezy wymagapisemnego oświadczenia.
10.2 W przypadku rezygnacji Klienta z uczestnictwa w imprezie turystycznej stosuje się opłatę manipulacyjną w kwocie odpowiadającej faktycznie poniesionym przez biuro kosztom.

10.3 Opłata manipulacyjna nie dotyczy Klienta, który odstąpi od umowy wskazując jednocześnie osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, której przekaże uprawnienia, i która przejmie obowiązki wynikające z tej umowy i zawiadomi na piśmie co najmniej 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

XI SPRAWY NIEUREGULOWANE

11.1 Postanowienia umów zawartych z Klientami mniej korzystne dla klientów niż postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami są nieważne. W miejsce postanowień umów mniej korzystnych dla Klienta obowiązują przepisy ustawy.
11.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie mają: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami i Kodeks Cywilny.

11.3 Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą sądownie.

  

Biuro Podróży MARGO TRAVEL

Małgorzata Kamińska

Ul. Nacławska 7/1

64-000 Kościan

© 2018 by MARGO TRAVEL